OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti:PROFIRE s. r. o.  
se sídlem:Tř. Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice (provozovna areál TOMA, budova 16/A)
elektronická adresa:            profire@profire.cz 
telefon:+420 575 759 836, +420 575 759 837, 777 310 955 (mobil)
IČ:253 07 177
DIČ:CZ25307177 
 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23880
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.profire.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     Tyto obchodní podmínky společnosti PROFIRE s.r.o., se sídlem Tř. Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice, identifikační číslo: 253 07 177, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23880 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobu (spotřebitelem) či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále též jako jen jako „webová stránka“ nebo „webové rozhraní obchodu“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.profire.cz

1.2     V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a právnickou osobu se ustanovení článek 5 odst. 5.1 až 5.7, článek 8 odst. 8.4, těchto obchodních podmínek nepoužije.

1.3     V případě, že uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím stanoví odchylná ujednání od těch uvedených v těchto obchodních podmínkách, má přednost ustanovení kupní smlouvy.

1.4     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením současně nedochází k ujednání v rozporu s § 1814 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a ani tím nedochází k obcházení předmětného ustanovení a jakýkoli výklad neslučující se s tímto nelze připustit.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží je možné provést i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (uzavření kupní smlouvy)

3.1     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivě nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.2     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území ČR.

3.3     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (objednávku) ve webovém rozhraní obchodu.

3.4     Objednávka, která je návrhem na uzavření smlouvy, obsahuje zejména:

3.4.1     identifikační údaje kupujícího, včetně údajů kontaktních (především adrese elektronické pošty),
3.4.2     specifikaci objednávaného zboží,
3.4.3     kupní cenu zboží a způsob její úhrady.
3.4.4     způsob dopravy na území ČR, resp. převzetí objednaného zboží,
3.4.5     informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území ČR. V ostatních případech bude tato informace poskytnuta kupujícímu na základě individuální nabídky ze strany prodávajícího a její vzájemné odsouhlasení je podstatnou náležitostí kupní smlouvy nutnou pro její uzavření.

3.5     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tuto skutečnost kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.6     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1     Kupní ceny zboží uvedené na stránkách internetového obchodu www.profire.cz a ceny zde uvedené se použijí jen v případě prodeje zboží uskutečněného prostřednictvím tohoto internetového obchodu, tj. prodeje uskutečněného dle těchto obchodních podmínek. Tyto internetové ceny tedy nelze použít v případě prodeje zboží, které prodávající uskutečňuje např. ve své provozovně nebo prostřednictvím svých servisních techniků, apod.

4.2     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Tř. Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice;
4.2.2   dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce a to dle podmínek příslušného, kupujícím zvoleného, přepravce;
4.2.3   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-7011580217/0100, vedený u  Komerční banky a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.3     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v termínu uvedeném na zálohové faktuře.

4.5     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby vyznačeným na vystavené faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Uhrazení celé kupní ceny je prodávajícím vyžadováno ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1     V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím-spotřebitelem zasláno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat v listinné podobě na adresu provozovny prodávajícího, faxem na č. 577 663 888 nebo elektronicky na adresu prodávajícího profire@profire.cz.

5.2     Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy to zákon nepřipouští, tj. v případech stanovených např. v § 1837 občanského zákoníku.

5.3     V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku obchodních podmínek musí kupující vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů, od odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zasláno zpět na adresu prodávajícího nebo předáno osobně na adrese PROFIRE s.r.o., Tř. T. Bati 1720, 765 02 Otrokovice v době od 06:00 – 14:00 hodin. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4     Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

5.5     V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než prodávajícímu kupující-spotřebitel zboží předá. Plnění bude vráceno včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení plnění kupujícímu proběhne stejným způsobem, jakým plnění prodávající od kupujícího získal, přednostně však vždy bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo jiným způsobem, dle dohody s kupujícím.

5.6    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je to s ohledem na jeho vlastnosti a povahu nutné, je prodávající oprávněn v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je přitom prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat kupujícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem, faxem nebo e-mailem, viz. odst. 5.1. tohoto článku). Kupující-spotřebitel může využít k odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 tohoto článku obchodních podmínek následující Formulář:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: PROFIRE s.r.o., Tř. T. Bati 1720, 765 02 Otrokovice, IČ: 253 07 177, e-mail: profire@profire.cz

Oznamuji/oznamujeme (%), že tímto odstupuji/odstupujeme (%) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: …………………………………………………………………………………………………………………… (%specifikujte dle faktury)

Datum objednání: …………………………………………………………………(%)

Datum převzetí:         …………………………………………………………………(%)

Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele: …………………………………………………………………(%)

Adresa kupujícího-spotřebitele: ………………………………………………………………………………(%)

Vrácení plnění požaduji převodem na účet / hotově (převezmu osobně) / poštovní poukázkou na adresu spotřebitele (%)

Číslo účtu, na který požadujete poukázat plnění: ……………………………………………………………(%)

Datum: …………………………………………(%)

Podpis: …………………………………………(%)

(%) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

5.8      Kupující - právnická osoba může odstoupit od smlouvy dle §2001 - §2005 Zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1      Místo doručení zboží určuje kupující při objednávání zboží. Zboží je možno dodat na adresu uvedenou kupujícím, nebo na odběrné místo provozovny firmy prodávajícího, konkrétně servisní středisko.

6.2      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3     V případě rozměrnější objednávky lze přepravu objednaného zboží řešit s prodávajícím individuální dohodou.

6.4     Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti kupujícího ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží nebo jinou věc v místě doručení předat (dále jen "nedoručitelné zboží" nebo "nedoručitelná jiná věc"), mají smluvní strany za to, že prodávající tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených (vzniklých) nákladů. Prodávající je povinen, pokud je to s ohledem na konkrétně vzniklou situaci možné, kupujícího o této skutečnosti informovat a umožnit mu na náklady kupujícího upřesnit instrukce k místu doručení zboží zasláním nové objednávky. V takovémto případě vzniká nová kupní smlouva okamžikem doručení nové objednávky s upřesněným místem doručení. Současně si prodávající a kupující pro tento případ sjednávají, že původně uhrazená kupní cena, kterou by byl prodávající povinen pro odstoupení kupujícímu vrátit, bude započtena na nově uzavřenou kupní smlouvu. Kupující je však povinen při převzetí zboží na základě nové objednávky uhradit i náklady prodávajícímu, které mu vznikly v souvislosti s dříve nedoručitelným zboží. V případě, že kupující tyto náklady neuhradí, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

6.5      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla neporušena.

6.6     Náklady na dodání zboží do místa určení kupujícím jsou stanoveny v uzavřené kupní smlouvě. V případě, že je dodání uskutečňováno prostřednictví dopravce, umožní prodávající kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 - 1925 a §§ 2099 - 2117 občanského zákoníku).

7.2      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a že na ní neváznou práva třetích osob.

7.3       V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4      Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.

7.5      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, kde zboží kupoval. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6     Podrobnější postup, jakož i práva a povinnosti stran, související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, případně se postupuje podle občanského zákoníku v souladu se specifikacemi zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu a mohly zasáhnout do oprávněných práv prodávajícího.

8.3      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.4     Prodávající informuje tímto kupujícího-spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelský sporů z kupní smlouvy v souladu s ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen: „GDPR”). Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je firma PROFIRE s.r.o. (jako „prodávající“ - viz. čl. 1.1 těchto Obchodních podmínek).

9.2     Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakty)

9.3      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je především plnění smlouvy mezi spotřebitelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

9.4      Správce zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9.5      Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetí straně s výjimkou situace, kdy příjemcem osobních údajů mohou být osoby zajišťující služby v souvislosti s plněním smlouvy (např. dopravce).

9.6     Za podmínek stanovených v GDPR má kupující např.:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
a další práva dle oddílu 3 a oddílu 4 GDPR.

9.6     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a to datových úložišť i úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Další informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.profire.cz v článku „Informace poskytované správcem osobních údajů subjektům údajů“.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 9. 2018 do vydání nových obchodních podmínek.

 

V Otrokovicích dne 25. 9. 2018.

Vyhledávání

Obsah košíku

V košíku je:
0 položek
Celková cena:
0 Kč
kosik

Služby požární ochrany a bezpečnost práce PROFIRE s.r.o.
Tř. Tomáše Bati 1720, 765 02 Otrokovice
(provozovna areál TOMA budova 16/A)
tel: +420 575 759 836, tel/fax: +420 577 663 888
e-mail: profire@profire.cz